Ekonomický systém POHODA
16 júna, 2023 Martina Mišáková

Čo je nové v najnovšej verzii ekonomického systému POHODA?

S4B

Ekonomický systém POHODA neustále napreduje vo svojej funkčnosti. Nové aktualizácie prichádzajú aj tento rok v rôznych jeho funkciách, od personalistiky až po homebanking či mobilnú aplikáciu. Zistite, čo všetko ponúka najnovšia verzia POHODY.

Personalistika a mzdy

V agende Miesta výkonu práce bolo pridané nové pole Štát, ktoré umožňuje upresniť miesto výkonu práce zamestnancov.

Od začiatku tohto roku tiež dochádza k zavedeniu nového výpočtu pri dohodách s nepravidelným príjmom počas trvania pracovného pomeru. Od uvedeného dátumu sa nevypočítajú a neplatia odvody až pri skončení dohody, ale pri každom vyplatení odmeny. Príjem sa rozpočítava na obdobie trvania poistenia rovnako ako príjem pri nepravidelne odmeňovaných konateľoch.

Na základe uvedeného je potrebné vystaviť mzdu za mesiac december 2022 s nastavením odvodov tak, akoby pracovný pomer skončil. Pole „Dátum odchodu“ ponecháte prázdne alebo vyplníte skutočný dátum odchodu v roku 2023. Ak vyplníte dátum 31. 12. 2022, program ho bude považovať za ukončený dátum. Mzdu je potrebné vystaviť v januárovej verzii 13300, aby bol údaj zachovaný pre použitie pri skutočnom ukončení dohody.

V agende Mzdy za jednotlivé mesiace bola upravená tlačová zostava Rekapitulácia zložiek miezd.

Daň z pridanej hodnoty a motorových vozidiel

Daň z pridanej hodnoty

Zákonom o štátnej podpore nájomného bývania bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to zavedením uplatňovania zníženej sadzby DPH vo výške 5 % zo základu dane s účinnosťou od 1. 1. 2023. Z uvedeného dôvodu bola do programu POHODA zapracovaná druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 %.

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane sa bude uplatňovať na:

  • Dodanie stavby alebo časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí,
  • Obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe.

Pre druhú zníženú sadzbu DPH je možné v programe zadávať čiastky vo formulári alebo v položkách dokladu rovnakým spôsobom, ako ste zvyknutí aj pri súčasne platných sadzbách DPH vo výške 20 % a 10 %. Nová sadzba DPH sa zobrazí v závislosti od dátumu zadaného v poliach Dátum daň. povinnosti, resp. Dátum odpočtu. V prípade, že na doklade zadáte dátum zdaniteľného plnenia rok 2023 a vyššie, POHODA vám automaticky ponúkne okrem súčasne platných sadzieb DPH aj druhú zníženú sadzbu dane vo výške 5 %.

V prípade, že novú sadzbu dane 5 % nebudete používať, môžete ako podklad k priznaniu DPH využiť tlačovú zostavu Podklady k dani z pridanej hodnoty (bez stĺpca Znížená sadzba 2).

Daň z motorových vozidiel

V novej verzii programu POHODA môžete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022. Legislatíva, ani tlačivo priznania, sa oproti minulému roku nemenili. Tlačivo Priznanie k dani z motorových vozidiel je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML.

Účtovníctvo a fakturácia

Účtovníctvo

Funkcia Vrátenie platby v agende banka je vylepšená a rozšírená. Funkcia slúži pre vrátenie duplicitných úhrad, kedy napríklad odberateľ omylom zaplatí svoj záväzok dvakrát. Vďaka spomínanej väzbe vás POHODA po novom upozorní na už vystavený ostatný záväzok, respektíve ostatnú pohľadávku v prípade, že chcete doklad na vrátenie platby vystaviť k rovnakému bankovému pohybu opakovane.

Novinkou je aj vystavenie dokladu na vrátenie platby v rovnakej mene, ktorá je nastavená na zdrojovom bankovom doklade. Doteraz sa ostatné záväzky a pohľadávky vystavili vždy v eurách. Pre lepšiu orientáciu v dokladoch sú pre agendy Ostatné záväzky a Ostatné pohľadávky pridané do stĺpca Zdroj dokladu nový typ Vrátanie platby. Vďaka tomu ľahko vyfiltrujete záznamy vytvorené funkciou Vrátenie platby z agendy Banka.

Do agendy Banka bola pridaná nová preddefinovaná otázka s názvom Vrátenie platby, čím jednoducho vyfiltrujete bankové doklady, ktoré majú väzbu na doklad s vrátanou čiastkou. Tiež bola pridaná nová tlačová zostava Bankové doklady s položkami.

K záznamom v agende Účtovný denník je možné voliteľne nastaviť text predkontácie alebo zdrojového dokladu. Po novom je možné túto možnosť zvoliť aj pri zaúčtovaní dokladov z agendy Časové rozlíšenie.

Fakturácia

Pri prenose dokladu v režime registrácie DPH v EU do inej agendyPOHODA po novom ponúkne možnosť vystavenia cieľového dokladu v rovnakom režime.

Po novom tiež môžete tlačovú zostavu Inventarizácia pohľadávok odoslať jednotlivým odoberateľom hromadne. Zostava je dostupná v zozname tlačových zostáv agendy Vydané faktúry a zobrazí prehľad všetkých pohľadávok samostatne pre každého odberateľa k zvolenému dátumu.

Do agendy Prijaté zálohové faktúry bola pridaná nová tlačová zostava Zálohová faktúra (opis). V agende Prijaté faktúry na tlačovej zostave Faktúra (opis) je po novom možné zobraziť zaúčtovanie dokladu, a to zaškrtnutím voľby Vrátane zaúčtovania dostupnej v dialógovom okne Tlač.

Funkciu načítania pokladničného bločku nasnímaním cez QR kód môžete poznať už z letnej verzie programu POHODA. Táto funkčnosť bola rozšírená o možnosť načítania údajov pomocou QR kódu do nového záznamu, ktorý ešte nebol doteraz uložený. Na novom zázname si tak môžete najprv vyplniť potrebné údaje vo formulári a následne doplniť zvyšné údaje nasnímaním QR kódu z pokladničného bločku.

Ak nechcete používať šablóny s predvyplnenými údajmi, ale chcete rýchlo založiť doklad s potrebnými údajmi pre načítanie pomocou QR kódu, môžete využiť nový povel Kopírovať bez položiek (klávesová skratka Ctrl + Alt + K), ktorý vám poslúži na kopírovanie dokladu bez položiek do agendy Pokladňa, Ostatné záväzky a Interné doklady.

Rozšírili sa možnosť načítania QR kódu pomocou voľby Načítať zo schránky aj o súbory z prílohy e-mailu vo formáte .html z vášho poštového klienta, napr. Outlooku.

Cestovné príkazy

Ponuka Jazdy z hlavného menu bola rozšírená o ďalšie nové agendy Tuzemské cestovné príkazy, Zahraničné cestovné príkazy a Skupiny vodičov. Agenda Vodiči bola už v jesennej verzii programu POHODA rozšírená o ďalšie polia, ktoré môžete použiť pri zamestnancovi v cestovnom príkaze. Pri každom vodičovi je možné doplniť požadované údaje, vrátane zaradenia do Skupiny vodičov.

Agenda Legislatíva bola v kategórii Jazdy doplnená o nové legislatívne typy – Domáce stravné, Zahraničné stravné, ako aj o Krátenie tuzemského stravného a Krátenie zahraničného stravného. V kategórii Jazdy zároveň pribudla v rámci typu Sadzby náhrad nová náhrada za Nákladný automobil.

Zoznam palív bol tiež aktualizovaný v agende Vozidlá v poli Palivo. Pôvodné palivá boli prevedené na nové, a preto Vám odporúčame skontrolovať si pri jednotlivých automobiloch typ paliva.

XML komunikácia

XML import údajov do agendy Výdajky bol rozšírený o možnosť vytvorenia výdajky s väzbou na vydanú faktúru. Naopak, XML export údajov z agendy Zákazky sa rozšíril o prenos príznakov Vybavené a Uzamknúť a ďalej nepoužívať uvedených pri stave zákazky.

Do elementu <status> sa po novom generujú atribúty „executed“ a „unused“, ktoré vám pomôžu identifikovať stav zákazky. Atribúty môžu nadobúdať hodnoty TRUE a FALSE.

Homebanking

Do programu POHODA bola pridaná podpora komunikácie s platobným terminálom Verifone ČSOB, ako aj možnosť načítania avíz z tohto platobného terminálu. Platobný terminál musí mať nastavené prijímanie variabilného symbolu pri platbe. Komunikácia s platobným terminálom je možná pomocou LAN siete zadaním IP adresy zariadenia alebo cez sériový RS232 port pripojením k počítaču. V prípade RS232 musí mať terminál nastavenú prenosovú rýchlosť 9600 baud rate.

Mobilná aplikácia

Fakturovanú položku, množstvo, čiastku alebo napríklad sadzbu DPH môžete po novom upraviť na správnu hodnotu vystavením opravného dokladu (dobropisu alebo ťarchopisu) aj priamo v aplikácii mPOHODA, ktorý následne prenesiete do programu POHODA.

Aktuálne nie je možné v aplikácii mPOHODA opravné doklady hradiť. Úhradu, resp. vzájomný zápočet faktúry a opravného dokladu vykonáte v programe POHODA.

ES POHODA skutočne napreduje v rôznych oblastiach, aby prinášala jednoduché a efektívne riešenia na riadenia vášho podniku. Okrem spomenutých noviniek si tiež môžete prezrieť kompletnú správu od dodávateľa ekonomického systému, pre lepší prehľad a prácu v systéme. V prípade akýchkoľvek otázok na ES POHODA alebo iné produkty z nášho portfólia nás neváhajte kontaktovať.