S4B

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť: S4B s.r.o.

Sídlo: Učiteľská 15/9138, 821 06 Bratislava

IČO: 46507345

DIČ: 2023403107

IČ DPH: SK2023403107

Email: info@s4b.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva, povinnosti a vzťahy medzi spoločnosťou S4B. s.r.o., so sídlom Učiteľská 15/9138, 821 06 Bratislava, IČO: 46507345, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78615/B (ďalej ako „Poskytovateľ“), a jej zákazníkmi – fyzickými a právnickými osobami (ďalej ako „Objednávateľ“) pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tieto VOP určujú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, časť obsahu zmluvného vzťahu založeného medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, vzniknutého uzatvorením zmluvy (Zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní licencie, zmluvy o poskytovaní služieb a pod.) ktorej predmetom je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií v rozsahu dohodnutom medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej ako „Zmluvné strany“). Ide napr. o dodanie software, servis software, programátorské práce, implementáciu systému, poradenstvo, školenia. Za Zmluvu sa pre účely týchto VOP považuje aj objednávka Objednávateľa.
 3. VOP sa stávajú súčasťou Zmluvy spravidla na základe odkazu na VOP v Zmluve, prípadne na základe odkazu VOP v Cenovej ponuke Poskytovateľa a/alebo v potvrdení objednávky Objednávateľa a nemusia byť ku týmto dokumentom samostatne prikladané.
 4. Odoslaním objednávky z objednávkového formulára na stránkach Poskytovateľa, akceptovaním cenovej ponuky alebo úhradou faktúry za dodávku služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 5. Definícia základných pojmov:
  • Poskytovateľom sa chápe spoločnosť S4B. s.r.o., so sídlom Učiteľská 15/9138, 821 06 Bratislava, IČO: 46507345, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78615/B.
  • Objednávateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  • Produktom sa rozumie softvérová licencia ktorá udeľuje práva na používanie software.
  • Implementácia je proces počas ktorého sa produkty prispôsobujú vopred odsúhlaseným požiadavkám Objednávateľa.
  • Individuálne služby predstavujú odborné konzultácie, expertné konzultácie, inštaláciu systémov, firemné školenia, vzdialenú prácu a programátorské práce.
  • Objednávka je vykonávaná elektronickou cestou pomocou elektronického objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa alebo písomným akceptovaním cenovej ponuky.
  • Záloha – finančné plnenie Objednávateľa v prospech Poskytovateľa pred začatím plnenia objednávky. Výška zálohy a jej splatnosť určí jednostranne Poskytovateľ s ohľadom na náročnosť dodávky.

II. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

 1. Objednávateľ týmto v zmysle § 71 ods.2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu za dodaný produkt a/alebo individuálne vystavoval faktúru v elektronickej forme.
 2. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť , že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e‑mailovú adresu, ktorú poskytol a ktorá je uvedená v objednávke.
 6. Objednávateľ je povinný neodkladne informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e‑mailovej adresy.
 7. Odvolať tento súhlas môže Objednávateľ písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi.
 8. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e‑mailovú adresu faktury@s4b.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Objednávateľa nie je Poskytovateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká uzatvorením písomnej Zmluvy. Za uzatvorenie Zmluvy a teda za vznik zmluvného vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto VOP sa považuje taktiež potvrdenie cenovej ponuky ktorú vypracoval Poskytovateľ pre Objednávateľa, alebo písomná objednávka. Pričom toto potvrdenie bude spravidla učinené elektronicky emailom zaslaným na emailové adresy Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný na objednávku Objednávateľa reagovať a učiniť potvrdenie prijatia objednávky. Toto potvrdenie bude vykonané elektronicky emailom zaslaným na emailovú adresu Objednávateľa alebo nim poverenej osoby, ktorá objednávku vykonala.
 2. Na základe takto uzatvorenej zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi dodať objednané produkty a služby v dohodnutom rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto VOP. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi peňažné plnenie za objednávku, nahradiť vynaložené náklady a rovnako tak poskytnúť požadovanú súčinnosť a prípadne plniť ďalšie vzájomne dohodnuté povinnosti.
 3. Objednávateľ je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného od Poskytovateľa dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ Objednávateľ poruší takto stanovené povinnosti, je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať takisto trestnoprávne následky.
 4. Objednávateľ je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne na svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Objednávateľ takisto nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.
 5. Akceptovaním týchto VOP Objednávateľ súhlasí, že ku zakúpenému produktu nemusí byť dodaná užívateľská príručke/návod na používanie v slovenčine.

IV. Spôsob poskytovania služieb

 1. Služby dohodnuté na základe Zmluvy bude Poskytovateľ pre Objednávateľa vykonávať najmä formou vzdialeného prístupu, pokiaľ je to z povahy konkrétnej služby možné, prípadne iným vhodným spôsobom na základe rozhodnutia Poskytovateľa.
 2. Objednávateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi poskytnutie služieb nim zvoleným spôsobom a poskytnúť mu všetku požadovanú súčinnosť.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že umožnenie vzdialeného prístupu Poskytovateľovi do priestoru Objednávateľa je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie služieb podľa Zmluvy. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi takýto prístup v požadovanom rozsahu umožniť. Rovnako tak je Objednávateľ povinný zabezpečiť vzdialený prístup pre Poskytovateľa a odovzdať mu príslušné prístupové údaje, pokiaľ to bude pre poskytnutie služby potrebné. Objednávateľ je ďalej v prípade potreby povinný zabezpečiť stabilné internetové pripojenie počas doby poskytovania služieb.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby odborne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom rozsahu a dobe. Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služieb či ich častí iné osoby (subdodávateľov a pod.) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
 5. Poskytovateľ vykoná na žiadosť Objednávateľa dodanie software, individuálne služby alebo implementáciu, ktoré sa vopred špecifikujú písomnou objednávkou. Za písomnú objednávku sa považuje aj emailová objednávka.
 6. Služby, ktorých pravidelné poskytovanie a rozsah sú dohodnuté na základe Objednávky medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a v rámci ktorých je stanovený časový fond na určité obdobie – napr. obdobie kalendárneho mesiaca, nie je možné tieto služby v prípade ich nevyčerpania prenášať do ďalších období.
 7. Dodanie software, Individuálne služby a implementácia budú poskytnuté v dohodnutom rozsahu a termínoch podľa dohody zmluvných strán.
 8. Pokiaľ je výsledkom individuálnych služieb dielo a Zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak tak platí, že Objednávateľ nemá právo dielo ďalej verejne rozširovať, šíriť a kopírovať a ani vytvárať odvodené dielo.
 9. Pokiaľ nie je na základe Zmluvy dohodnuté inak, Poskytovateľ je oprávnený dielo vytvorené pre Objednávateľa  ďalej distribuovať za odplatu.
 10. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť Objednávateľovi nevýhradný, neprevoditeľný, územne neobmedzený a časovo obmedzený súhlas na používanie dodaného softvéru (licencie) v súlade s licenčnou politikovu daného software a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi súhlas na použitie Softvéru výlučne spôsobom, na ktorý je Softvér určený a podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 11. Ak na základe zmluvy nie je dohodnuté inak, Objednávateľ nie je oprávnený previesť, čo i len čiastočne, alebo poskytnúť právo na používanie predmetu zmluvy (sublicencia) inému subjektu.
 12. V prípade, že predmetom zmluvného vzťahu bude dodanie hardware alebo iného technického vybavenia Poskytovateľom Objednávateľovi. V takomto prípade budú všetky dodávané položky vopred odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Zodpovednosť za vady a záruka bude stanovená individuálne, prípadne sa riadi právnymi predpismi.
 13. Poskytovateľ je pri plnení objednávky povinný konzultovať s Objednávateľom v nevyhnutnom rozsahu postup činností a konzultovať svoje návrhy a odporúčania súvisiace s plnením objednávky.
 14. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú a/alebo požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie. Ide najmä o:
  • zabezpečiť súčinnosť poverenej osoby znalej problematiky, ktorá je riešená s Poskytovateľom (ako napr. pri inštaláciách osoba znalá IT infraštruktúru Objednávateľa),
  • zabezpečiť aktívnu spoluprácu osôb poverených Objednávateľom,
  • umožniť vstup Poskytovateľa a jeho spolupracovníkom/subdodávateľom do prostredia a k aplikáciám Objednávateľa, v ktorých sa vykonáva plnenie.
  •  zaistiť stabilné pripomenie k sieti;
  •  poskytovať úplné, pravdivé a včasné informácie potrebné k riadnemu plneniu;
  •  poskytovať iné formy súčinnosti vyžiadané Poskytovateľom, pokiaľ ich Poskytovateľ bude považovať za nutné a účelné.
 15. V prípade, že Poskytovateľ vyžaduje súčinnosťou Objednávateľa, Objednávateľ je povinný súčinnosť poskytnúť okamžite od doručenia žiadosti Poskytovateľa, pokiaľ to z povahy žiadosti bude možné. Pokiaľ nepríde k poskytnutiu súčinnosti v stanovenej lehote, nepríde zo strany Poskytovateľa k porušeniu dohody o termíne odovzdania objednávky.  Lehota na splnenie plnenia Poskytovateľa sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Objednávateľ v omeškaní s plnením súčinnosti.

V. Cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 1. Za plnenie poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi prislúcha Poskytovateľovi odmena a náhrada nákladov, ktoré Poskytovateľ v tejto súvislosti vynaložil.
 2. Výška odmeny za poskytnutie služieb Poskytovateľom je vopred dohodnutá na základe odsúhlasenej cenovej ponuky Objednávateľom. V prípade, že výška odmeny Poskytovateľa nie je vopred dohodnutá alebo nie je možné určiť presnú výšku, Poskytovateľ má nárok vyžadovať odmenu vo výške určenej na základe aktuálne platného cenníka Poskytovateľa a skutočne odpracovaného času potvrdeného písomným protokolom Objednávateľom alebo zamestnancami Objednávateľa.
 3. Poskytovateľ má nárok na náhradu všetkých nákladov súvisiacich s výkonom služieb a to podľa skutočného rozsahu, prípadne vo výške vopred dohodnutej medzi zmluvnými stranami. Za vedľajšie náklady sa spravidla považujú dopravné náklady (ceste tam a späť), čas strávený na ceste, ubytovacie náklady a pod. Poskytovateľ má nárok na náhradu nákladov výhradne vtedy, ak medzi Zmluvnými stranami na základe zmluvy nie sú dohodnuté iné podmienky.
 4. Po vykonaní služieb je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi podpísať preberací/akceptačný protokol alebo vykonanie služieb emailovo odsúhlasiť. Na základe preberacieho/akceptačného protokolu alebo emailového potvrdenia Objednávateľ alebo osoby poverené Objednávateľom (napr. jeho zamestnanci) potvrdzujú prevzatie služieb v uvedenom rozsahu. Objednávateľ je povinný potvrdiť písomný protokol alebo zaslať emailové potvrdenie do 3 pracovných dní od splnenia povinností Poskytovateľa a ukončení prác. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odoprieť odsúhlasenie vykonaných služieb. Ak Objednávateľ bezdôvodne odoprie potvrdiť a do 3 pracovných dní nepotvrdí písomný protokol alebo email má sa za to, že splnenie povinností Poskytovateľa potvrdil.
 5. V prípade, že odmena alebo jej časť má paušálny charakter, Objednávateľ je povinný uhradiť plnú výšku paušálnej platby aj v prípade, že nebol vyčerpaný časový rozsah služieb.
 6. Poskytovateľ môže za služby vyžadovať od Objednávateľa úhradu zálohy vo výške stanovenej Poskytovateľom.
 7. Cena za služby bude Objednávateľovi vyúčtovaná Poskytovateľom daňovým dokladom – faktúrou. Faktúru vystaví Poskytovateľ vždy po vykonaní služieb, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúr za vykonané služby je 7 dní.
 8. Poskytovateľ je platca DPH. Všetky čiastky sú uvedené bez DPH. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov.
 9. V prípade omeškania úhrad faktúr je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň.
 10. Poskytovateľ je v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akejkoľvek platby oprávnený pozastaviť poskytované služby Objednávateľovi a to až do doby pokým nenastane úplná úhrada všetkých splatných záväzkov Objednávateľa. Poskytovateľ v takomto prípade nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov a lehota pre splnenie sa primerane predžuje o dobu, počas ktorej bol Objednávateľ v omeškaní s úhradou platby.
 11. V prípade, že Poskytovateľ vyžaduje od Objednávateľa zálohovú platbu a tá nie je v stanovenej lehote uhradená, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a dohodnuté služby neposkytnúť.
 12. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry.
 13. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
 14. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť ceny v Cenníku. Poskytovateľ je povinný takúto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní pred takouto zmenou.
 15. Všetky služby poskytované Poskytovateľom sú vykonávané v pracovné dni v čase 08:00-17:00. V prípade, že Objednávateľ vyžaduje poskytovanie služieb v inom časovom rozsahu, platí nasledovné:
  • 50% príplatok za služby vykonané počas pracovných dní v  časoch 17:00-20:00;
  • 100% príplatok za služby vykonané počas pracovných dní po 20:00 alebo počas víkendov a sviatkov.
 16. V prípade služieb vykonávaných mimo sídla spoločnosti Poskytovateľa je Objednávateľ povinný hradiť cestovné náklady (cesta tam a späť), čas strávený na ceste a ubytovacie náklady.
 17. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia trvalého vzdialeného prístupu do prostredia, v ktorom má prebiehať plnenie pre Objednávateľa, Poskytovateľ je oprávnený Objednávateľovi čas strávený zabezpečovaním prístupu považovať za čas strávený na vykonávaní služieb spoplatnený podľa Cenníka Poskytovateľa.

VI. Zodpovednosť za chyby a škodu

 1. Poskytovateľ zodpovedá zato, že všetky služby budú poskytované v súlade s dohodnutými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Objednávateľ je povinný skontrolovať, že všetky služby boli poskytnuté Poskytovateľom riadne, v plnom rozsahu a s požadovanými funkcionalitami a to najneskôr do 7 dní od ich poskytnutia, inak sa má zato, že poskytnuté služby sú bez vady a v požadovanom rozsahu. V prípade poskytnutia diela poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi záruku za dielo v dobe 3 mesiace od odovzdania diela Objednávateľovi.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za chybu ani za škodu v prípade, že chyba alebo škoda vznikla v dôsledku technickej či inej prekážky, ktorá nastala na strane Poskytovateľa. Za takéto prekážky sa považuje:
  • neodborný zásah alebo zmena nastavení/konfigurácie vykonaná Objednávateľom alebo treťou osobou,
  • vložením nesprávnych údajov alebo chybným postupom zo strany Objednávateľa,
  • technická chyba alebo nekompatibilita na strane Objednávateľa alebo tretej osoby – napr.  iný softvér, hardware, IT infraštruktúra, nekompatibilita s iným softvér či hardware,
  • zavírovaním lokálnej siete užívateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a iné) popr. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom.
 4. V prípade, že Objednávateľ bude od Poskytovateľa požadovať súčinnosť pri riešení niektorej zo situácií uvedených v bode VI. 3., Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa odmenu za takéto vykonanie služieb. Odmena bude vyčíslená na základe aktuálne platného Cenníka Poskytovateľa a odpracovaného času.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností Poskytovateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky 20 % z ceny dodávky, ohľadom ktorej došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dohodnutá iná výška.
 6. V prípade vzniku škody, ktorá vznikla porušením povinností Poskytovateľa sa zmluvné strany dohodli, že výška škody predstavuje čiastku maximálne do výšky 20 % z ceny dodávky. Do ceny dodávku za nezarátavajú ceny softvérových licencií a hardvéru.
 7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie údajov užívateľa, prípadná rekonštrukcia stratených alebo znehodnotených dát ide na vrub Objednávateľa.
 8. Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:
  • ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy, to neplatí, ak škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany,
  • za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s objednávkou vystavenou ústne.
 9. Zmluvné strany nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom, za porušenie záväzkov spôsobených vyššou mocou, t.j. okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle na vôli zmluvných strán, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.
 10. Za vyššiu moc sú považované:
  • vojnový stav,
  • priemyselné spory,
  • embargo,
  •  živelné pohromy,
  • epidémie,
  •  úradné zákazy,
  • a ďalšie skutočnosti, ktoré dodávateľ nebol schopný dôvodne predpokladať, alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzavretej zmluvy.

VII. Doba trvania zmluvy

 1. Zmluva je spravidla uzatváraná na dodanie dohodnutých služieb a uzatvára sa na dobu splnenia predmetu Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy sú opakujúce sa služby, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť a to písomným oznámením (poštou, emailom) na adresu druhej zmluvnej strany. V prípade odstúpenia od Zmluvy zaniká zmluvný vzťah okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 3. Za porušenie podmienok Zmluvy sa považuje najmä:
  •  porušenie mlčanlivosti,
  •  omeškanie s úhradou záväzkov Objednávateľa voči Dodávateľovi dlhšie ako 7 dní,
  •  neuhradenie zálohovej faktúry Objednávateľom Poskytovateľovi,
  •  nedostatočná súčinnosť Objednávateľa,
  •  porušenie VOP.
 4. Zánikom Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán s výnimkou nároku Poskytovateľa na zaplatenie odmeny a náhradu nákladov za už poskytnuté služby, sankcií a pod.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy, práva a povinnosti medzi Zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov štátu, v ktorom má Poskytovateľ svoje sídlo.
 2. Všetky spory vzniknuté medzi Zmluvnými stranami sa budú riadiť výlučne súdmi štátu, v ktorom má Poskytovateľ svoje sídlo.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie získané v rámci zmluvného vzťahu sa budú považovať za dôverné a za obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať dôvernosť a mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií týkajúcich sa podnikania a činnosti druhej Zmluvnej strany vrátane informácií o zákazníkoch, produktoch, postupoch a plánoch, cenových stratégií a podobne. Toto neplatí pre informácie alebo skutočnosti, ktoré sú verejne prístupné alebo ktoré sa verejne prístupnými stanú inak ako v dôsledku porušenia zmluvy alebo s výnimkou prípadov, kedy k takémuto zverejneniu dôvernej informácie má prísť v dôsledku plnenia povinností uloženými na základe zákona alebo ak k takému oznámeniu dotyčná strana poskytne písomný a výslovný súhlas.
 4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.12.2021.

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa služby iPodnik Cloud zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa licencií a služieb Microsoft 365 zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa licencií a služieb Power BI zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa systému eWay-CRM zobrazí kliknutím na tento odkaz.